Algemene voorwaarden 2018-03-11T16:05:14+00:00

 

Artikel 1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Online Webbouwers en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten.

Afnemer verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande

artikelen. Online Webbouwers heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te veranderen, ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de vorm van een product. Eventuele wijzigingen zal Online Webbouwers bekend maken via de website www.onlinewebbouwers.nl

Artikel 2. Omschrijving van begrippen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in

meervoud, de volgende betekenis:

2.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere

aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Online Webbouwers en afnemer waarop Online Webbouwers deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de content van de website beheerd

wordt.

2.3 Content: Inhoud van de website zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van

communicatie uitingen, die door Online Webbouwers in opdracht van afnemer dan wel door afnemer zelf of door derden op de website wordt geplaatst.

2.4 afnemer: De wederpartij met wie Online Webbouwers een overeenkomst heeft gesloten.

2.5 Online Webbouwers: Online Webbouwers is als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder IT King, gevestigd op de Salomonstraat 2B, 1812 PA te Alkmaar.

2.6 Online Webbouwers content: De door Online Webbouwers op de website geplaatste content (niet afkomstig van afnemer), zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen.

2.7 Domeinnaam: het adres waarop de website van een klant op het internet gevonden kan

worden, eventueel gekoppeld aan emailadressen.

2.8 Hosting: dienst waarbij ten behoeve van gebruiker informatie en bestanden worden opgeslagen

en toegankelijk worden gemaakt via het internet;

2.9 Server: Een computer ook wel Server genoemd waar de website inclusief content is opgeslagen.

2.10 website: De door Online Webbouwers voor afnemer ontwikkelde website waarbij Hosting en eventueel emailadressen aan toebehoren.

Algemene voorwaarden Online Webbouwers

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Online Webbouwers en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten.

3.2 De Algemene Voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer

beschikbaar gesteld.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene

(inkoop)Voorwaarden uitgesloten.

3.4 Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en/of diensten.

3.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst

worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle door Online Webbouwers gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven.

4.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afnemer een door Online Webbouwers ter beschikking gesteld bestelformulier volledig invult en de daarbij gestelde voorwaarden aanvaard.

4.3 Online Webbouwers stuurt de afnemer altijd per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 5. Dienstverlening

5.1 Online Webbouwers doet haar best om de website in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te leveren.

5.2 Online Webbouwers doet haar best het product of de dienst te leveren binnen de overeengekomen termijn. Echter dienen alle leveringstermijnen slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 De dienstverlening die betrekking heeft op het Alles-in-één pakket bestaat uit:

Het registreren en/of verhuizen van een Domeinnaam.

Het inrichten en opleveren van de website inclusief CMS.

Het onbeperkt aanmaken van email-adressen.

Het leveren van service en ondersteuning op de techniek van de website.

5.4 Online Webbouwers heeft het recht de dienstverlening te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.

5.5 Online Webbouwers heeft het recht de dienstverlening aan te passen en/of te verbeteren aan

veranderingen in de techniek, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.

5.6 Online Webbouwers doet haar best om tijdelijk opschortingen en/of verandering aan de dienstverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen/schade opgelopen door de opschortingen en/of veranderingen.

 

Artikel 6. Verplichtingen afnemer

6.1 afnemer zal zich opstellen en gedragen volgens hetgeen van een zakelijke relatie verwacht mag worden. afnemer zal onder meer Online Webbouwers alle benodigde gegevens verlenen die noodzakelijk zijn voor uitvoeren en opleveren van de producten/diensten.

6.2 afnemer verklaart dat alle gevraagde informatie en gegevens naar waarheid zijn verleend.

6.3 afnemer stelt Online Webbouwers zo snel mogelijk op de hoogte in het geval van wijziging van belangrijke gegevens.

6.4 afnemer heeft niet het recht de Overeenkomst over te dragen aan derden tenzij Online Webbouwers hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

6.5 Het verboden voor de Afnemer om producten en/of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse Wet.

6.6 afnemer behoedt Online Webbouwers volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot

schadevergoeding met betrekking tot werkzaamheden die door Online Webbouwers zijn verricht.

 

Artikel 7. Betaling

7.1 afnemer betaalt de in de offerte vermelde prijs voor bestelde diensten en/of producten.

Voor periodieke dienst(en) zoals SEO, geldt een minimale afneembare periode welke op de offerte vermeld staat.

7.2 Betalingen vinden plaats per maand vooraf. Alle prijzen zijn exclusief eventuele omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen op de website van Online Webbouwers zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Alleen de prijzen in de offerte zijn bindend. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

7.3 De vergoedingen kunnen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen en/of eenmalige

verschuldigde bedragen.

7.4 De maandelijkse vergoedingen dienen te worden voldaan via een automatisch incasso waarvoor afnemer vooraf uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven bij het afsluiten van de overeenkomst.

7.5 Eenmalige vergoedingen worden apart gefactureerd.

 

7.6 Indien de afnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is afnemer in

verzuim. De afnemer is verplicht vanaf de datum van verzuim eventuele bijkomende

administratiekosten te betalen.

7.7 Indien de afnemer in betalingsverzuim is, is afnemer naast het verschuldigde bedrag en de

vergoeding van eventuele bijkomende administratiekosten verschuldigd tot het vergoeden van alle

eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

7.8 Indien afnemer na betalingsherinnering nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft

voldaan, worden alle Producten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Leverancier tijdelijk

opgeschort.

 

Artikel 8. Domeinnaam

8.1 Indien de afnemer niet beschikt over een Domeinnaam zal Online Webbouwers de Domeinnaam

registreren.

8.2 Online Webbouwers doet haar best om een gewenste Domeinnaam te registreren. Online Webbouwers kan echter geen garantie geven dat de gewenste Domeinnaam ook succesvol geregistreerd kan worden.

8.3 Indien afnemer reeds een Domeinnaam heeft geregistreerd en deze wenst te gebruiken voor

een Online Webbouwers website dient de afnemer in het kader van de Overeenkomst deze over te dragen aan Online Webbouwers. Online Webbouwers zorgt voor de koppeling tussen Domeinnaam en website.

 

Artikel 9. Ontwikkeling en oplevering website

9.1 Na bestelling van het website pakket neemt Online Webbouwers contact op met afnemer omtrent de oplevering. In het geval dat afnemer een bestaande website situatie heeft zal Online Webbouwers afnemer de benodigde informatie verstrekken die nodig is om een overstap naar Online Webbouwers te maken.

9.2 afnemer verstrekt alle benodigde informatie voor om een eventuele overstap naar Online Webbouwers mogelijk te maken.

9.3 Online Webbouwers draagt zorg, zover de techniek Online Webbouwers hier niet in beperkt, de website zo veel mogelijk in de huisstijl van afnemer in te richten.

9.4 Online Webbouwers plaatst voorafgaand aan oplevering kosteloos Content afkomstig van afnemer voor maximaal 6 pagina’s.

9.5 Na inrichting en plaatsing stuurt Online Webbouwers de klant een e-mail over de oplevering met daarin een tijdelijke url van de website. afnemer heeft 5 werkdagen de tijd om eventuele aanpassingen door te geven aan Online Webbouwers. Indien deze worden geaccepteerd zal Online Webbouwers de aanpassingen verwerken en de aangepaste website opleveren. Na deze aanpassingsronde geldt de website als geaccepteerd.

9.6 De website wordt geacht te zijn geaccepteerd door afnemer wanneer de afnemer binnen de

termijn van 5 werkdagen geen verzoek tot aanpassingen heeft ingediend en na afloop van de in

artikel 9.5 genoemde aanpassingsronde.

9.7 afnemer garandeert dat hij gerechtigd is alle verstrekte Content te gebruiken.

9.8 afnemer garandeert dat alle Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met de Nederlandse

Wet- en Regelgeving en tevens geen pornografisch materiaal bevat en niet aanzet tot haat en/of

geweld.

9.9 Online Webbouwers is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische storingen. afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van Content.

9.10 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Online Webbouwers Content berusten bij Online Webbouwers en/of partners/licentiegevers. Gedurende de overeenkomst verleent Online Webbouwers een niet/exclusief recht om de Online Webbouwers Content te gebruiken voor de website. Online Webbouwers is altijd gerechtigd de Content aan te passen en/of verwijderen. afnemer kan geen aanspraak maken op enige geleden schade die hieruit kan voortvloeien.

9.11 Online Webbouwers is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht . Iedere aansprakelijkheid van Online Webbouwers voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, onder andere veroorzaakt door een daling in de ranking van de zoekmachines.

 

Artikel 10. Hosting

10.1 Gedurende de overeenkomst zal Online Webbouwers aan afnemer Hosting verlenen ten behoeve van de bereikbaarheid. De website zal in het kader van technische mogelijkheden, beheer en bereikbaarheid alleen op een Online Webbouwers Server kunnen worden gehost.

10.2 Online Webbouwers zal uiterste best doen de Server en website te beveiligen tegen onbevoegde toegang.

 

Artikel 11. Service en ondersteuning

11.1 afnemer heeft na oplevering van de website recht op ondersteuning. Ondersteuning kan

bestaan uit bijvoorbeeld het verstrekken van voorlichting die betrekking heeft tot het CMS en/of

andere vragen die betrekking hebben op de dienstverlening.

11.2 Online Webbouwers is ten alle tijden gerechtigd de door afnemer gevraagde wijzigingen niet uit te voeren.

 

Artikel 12. Intrekking opdracht

12.1.Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand.
12.2.Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.
12.3.Dienstverlener maakt binnen 14 dagen een eindfactuur op.